ករណីដាក់ពាក្យ

ករណីដាក់ពាក្យ

គម្រោង

១

ការការពារប្រអប់ឧបករណ៍បំពងសំឡេង

២

ថ្នាំកូតការពារទឹកជ្រាបសម្រាប់ដំបូលអគារ

៣

ស្រទាប់ការពារជ្រាបទឹក Polyurea សុទ្ធ 100%

៤

ស្តង់ដារថ្នាំកូត polyurea ទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។

៥

ការជំនួសគ្រឿងបរិក្ខាររ៉ែ Fiberglass និងរ៉ែ

៦

ធុងដាក់ធុងសម្រាប់អាងទឹកសមុទ្រ ប្រឆាំងនឹងការ corrosion

៧

កម្រាលពូកឡាន និងថ្នាំកូតការពារយានយន្ត

៨

ផ្លូវរូងក្រោមដី ផ្លូវរូងក្រោមដី ខ្សែការពារ ខ្សែការពារ

៩

ការការពារធុងគីមីនៃបំពង់បង្ហូរក្រោមដី